Infrastructure-as-a-Service

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ( Infrastructure)

ระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร (Storage) ที่ทำงานอยู่บนระบบเสมือน
(Virtualization)เพื่อรองรับการใช้งาน SoftwareและApplication
IaaS จะเน้นการสร้างศักยภาพและความเร็วในการประมวลผลข้อมูล พร้อมทำCluster
ระบบเพื่อป้องกันการเกิดDownTimeเมื่อระบบเครือข่ายหลักมีปัญหาระบบเครือข่ายสำรอง
ที่จัดเตรียมไว้จะถูกเรียกใช้งานทันที ทำให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเต็มประสิทธิภาพผู้ใช้บริการจะต้องลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างขุมพลังในการประมวลผล
ข้อมูลในระดับเดียวกับที่IaaSให้บริการ ดังนั้นIaaSจึงเป็นอีกทางเลือกที่หน่วย
งานและองค์กรสามารถเลือกใช้บริการจากCloud Service Providerในขณะเดียว
กันองค์กรและหน่วยงานธุรกิจสามารถสร้างIaaSขึ้นมาเพื่อจัดการระบบไอทีภายในเพื่อให้บริการ
แก่หน่วยงานย่อยหรือบริษัทในเครือก็ได้รวมถึงการพิจารณาเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ไอทีเป็นIaaSก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนเพราะIaaSมีความยืดหยุ่นสูงกว่าระบบเครือข่ายแบบ
Physicalเดิมสามารถช่วยให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

Platform-as-a-Service

การให้บริการด้าน Platform สำหรับผู้ใช้งานเช่น Developer

การให้บริการด้าน Platform สำหรับผู้ใช้งานเช่น Developerที่ทำงานด้าน Softwareและ Application
โดยผู้ให้บริการ Cloudจะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาSoftwareและ Application
เอาไว้ให้ เช่น Database Server, Web Application เป็นต้น โดยบริการทั้งหมดทำงาน
ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และสามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน Web Application

Software-as-a-Service

การให้บริการด้านSoftwareและApplicationผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คล้ายกับการเช่าใช้ (Pay as you go) คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน
เช่นตามจำนวนผู้ใช้งานระยะเวลาการใช้งานทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็น
ต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วนHardwareและ Software License
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูและรักษาระบบ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดู
และระบบทั้งหมดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานSoftwareและApplication
ผ่านการต่ออินเตอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้โดยไม่สนใจว่าSoftwareและ Application
เหล่านี้ติดตั้งอยู่ที่ไหนประมวลผลอยู่บนServerอะไร