TOT Internet Data Center

Product & Services

บนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน อุปกรณ์ ICT หรือ Server
เข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ตอบสนองการใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดเวลา TOT IDC ให้บริการในการ
รับฝากอุปกรณ์ ICT สำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Server อุปกรณ์ประเภท
SAN Storage และข้อมูลประเภทต่างๆ Website Email รวมถึงการให้บริการ
Disaster Recovery Center แบบครบวงจร ขีดความสามารถของเครื่อง
Server และ Storage ในปัจจุบันพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องการ
ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ สำหรับห้อง Data Center
โดยเฉพาะ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด